SZKOLENIA ADMINISTRATORA SYSTEMÓW

INFORMATYCZNYCH (ASI)

zadbajobezpieczenstwo_odo4-Servus Comp

Stanowisko  Administratora Systemów Informatycznych w firmach nie jest objęte regulacjami narzuconymi przez ustawy ale warto pamiętać, że dobrej klasy wyedukowany Administrator Systemów Informatycznych to gwarancja stabilnej pracy całego systemu IT w firmie. Szczególny nacisk na kompetencje ASI kierowany jest  na bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej.

Dlatego też warto cały czas podnosić kwalifikacje personelu ASI w firmie.
Szczególnego znaczenia stanowisko Administratora Systemów Informatycznych nabiera w bankach, gdzie mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami i podatnościami, które mogą w sposób nieodwracalny zdestabilizować system danego banku.

Znając zagrożenia i podatności, które mogą występować w danej infrastrukturze informatycznej polecamy nasze kursy dla ASI, w trakcie których poruszamy zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych w organizacji.

Poszerzaj swoją wiedzę i kwalifikacje!

Administrator Systemów Informatycznych

jest jedną z najważniejszych funkcji w systemie; realizuje zadania mające na celu fizyczne zabezpieczenie danych w systemach informatycznych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń programowych i logicznych.

Przykładowy program szkolenia:

- Jak wdrożyć sprawny system informatyczny.
- Wymogi prawne dot. systemów informatycznych.
- Jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego (zabezpieczanie urządzeń sieciowych i peryferyjnych).
- Zabezpieczanie infrastruktury technicznej  (sieci, routerów, itp.) przed wyciekiem lub utratą danych.
- Kontrola dostępu do zasobów sieciowych (konta użytkowników, dyski sieciowe, VPN).
- Projektowanie i zarządzanie bezpieczeństwem zasilania i systemami przeciwpożarowymi.
- Monitorowanie bezpieczeństwa w sieci komputerowej (reagowanie na włamania, monitoring, itp.).
- Tworzenie backupu danych i sposoby przechowywania kopii.
- Skuteczne zabezpieczenia fizyczne i logiczne sprzętu użytkowników końcowych (szablony zabezpieczeń, systemy logowania, przechowywanie dysków).
- Jak skutecznie usuwać dane z dysków i innych informatycznych nośników danych.
- Właściwe dokumentowanie w zakresie ochrony danych osobowych.

POLECAMY NASZE USŁUGI SZKOLENIOWE!